Sie sind hier: Startseite > Recht und Politik > Czech Republic

Czech Republic

Country  - Czech RepublicEnglish

1. Legal landscape

2. Court rulings

3. Reality

4. Licence for prescription

5. Distribution

6. Available products

 
 

Czech

Úvod

Marihuana obecně

Marihuana v režimu speciálního vlastnictví

Nedovolené užívání marihuany

 Source: Last update: 19 September 2018

Written by: Hana Vágnerová (KOPAC)

1. Legal landscape
The Laws that regulate the different kinds of cannabis use in the Czech Republic are the following one:

In general, cannabis is on the list of prohibited addictive substancesin the Czech Republic. Thus, its possession, using or disposition of it without a state license is prohibited. According to scientific knowledge, cannabis is listed among the light drugs.

The Penal Code specifies the prohibited conducts: Unauthorized Production and Other Handling, Possession and Cultivation of Narcotic and Psychotropic Substances and Poisons.

Accordingly, any person who produces, imports, exports, transports, offers, provides, sells or otherwise procures for another person, or possesses narcotic or psychotropic substances, products containing narcotic and psychotropic substances, precursors or poisons, in quantities larger than small shall be punished by a prison sentence of one to five years or a monetary penalty/ or of two to ten years/ or of eight to twelve/ or of ten to eighteen years/ or forfeiture of property/ with regard to gravity of the act breaking the ban.

The most important words in this regulations are: "a quantity larger than small." The Penal Code does not define the exact quantity. According to the ruling of the Supreme Court, the quantity is larger than small if it is 10 grams of dried flowers and more. On this depends whether the act shall be deemed a crime or only a misdemeanor.

If a person cultivates not more than 5 growing plants of cannabis or possesses not more than 10 grams of dried cannabis, all for the person’s own needs, the conduct is listed as misdemeanors, then penalized and can be imposed a fine amounting to CZK 25, 000—50, 000. Also a ban on residence or forfeiture of a thing can be imposed together with the fine.

Notwithstanding, medical cannabis (MC) is legal in the Czech Republic under specific regulations of the following regulatory agencies:

2. Court rulings

We have no evidence of court rulings on MC. There are many cases of convictions for a criminal offense even of patients (who are self-medicating and have no legal prescription). These days a claim is pending against the public insurance company for not reimbursing MC to its members that have a legal prescription.

3. Reality

These entities are among the different stakeholders in the Czech Republic which have interests in the regulation of medical cannabis:

KOPAC - patients association for cannabis treatment https://kopac.cz/en/

ICCI - International Cannabis and Cannabinoids Institute https://www.icci.science/en/

Licence for prescription

SUKL grants licences to physicians to prescribe medical cannabis subsequent to their application and registration to the e-prescription system. Physicians may be of the following specializations: clinical oncology, radiation oncology, neurology, paliative medicine, algesiology, rheumatology, orthopedy, infectious medicine, internal medicine, opthalmology, dermatovenerology, geriatry, and psychiatry.

The list of authorized physicians may be found in the following link: http://www.sakl.cz/pacienti/seznam-predepisujicich-lekaru

According to the Czech regulations, medical cannabis may be prescribed to alleviate the following symptoms and in the following medical indications:

Distribution: MC is dispensed to patients on e-prescription in registered pharmacies as “an individually prepared medicinal products containing medical cannabis”. Pharmacies order MC at the distributor “Czech MC” (local production which can be sold only to SUKL). Imported MC (which is not in the competence of SAKL but of MZd) can be ordered in regular system of drug distribution. It means that local MC has different (in fact, worse) condition than imported MC.

Available products, amount

By law: MC = dried female flowers of the plant Cannabis sativa L. or Cannabis indica L.,

content THC: 0,3 % – 21 % and CBD: 0,1 % – 19 % 

maximum amount 180g MC/month

Recently available MC in Czech Republic:

local MC (THC 19, CBD 0.1) – 4,2 kg/year. The local producer which won the government tender is a company named Elkoplast Slusovice.

Imported MC from Canada - Canopy (THC 18,8, CBD 0.5), balanced MC is expected to be available soon.

Surprisingly, the price of imported MC is lower than of local MC at this moment. The price of MC is one of the biggest barrier of availability to patients

Among the expected changes in the coming future are allowance of local MC production to export, and coverage/reimbursement from public health insurance

Marihuana v právním řádu ČR 1. Úvod 

Následující text je stručným přehledem právní úpravy užití marihuany na území ČR nebo i mimo něj občany ČR. 

Jde o popis současné právní úpravy užívání marihuany – jak dovolené, tak zakázané.   Vysvětlíme mechanismus zákazu užívání a jeho přesné limity. Hlavní částí textu je pak možnost dovoleného užívání marihuany s důrazem na užití léčebné. Vysvětlíme zásady, na jejichž základě jsou postaveny pravidla regulující tuto oblast lidské činnosti. V našem textu nenaleznete hluboké filozofické úvahy ani informace o přesném vlivu užívání na živé organismy. 

2. Marihuana obecně 

Jedním ze základních práv garantovaným právním pořádkem ČR každé osobě nacházející se pod jurisdikcí ČR je svobodné vlastnictví. Osoba tak může do svého vlastnictví libovolně nabývat věci. S těmito věcmi může svobodně disponovat. Stát si vyhradil možnost toto právo omezit jen ve výjimečných případech definovaných zákonem. Jedním z takových omezení je požadavek na výkon vlastnického práva neohrožující obecné zákonem chráněné zájmy. 

Pro porozumění právní úpravy dovoleného užívání marihuany je důležité ustanovení omezující možnost státu vyhradit vlastnictví k některým věcem pouze určitým osobám. Stát tak může činit z důvodu veřejného zájmu. 

Tato dvě pravidla umožňující státu zasahovat do vlastnictví osob jsou základem právní úpravy regulace. 

Je otázkou politického boje, stupněm vědeckého poznání a celkového stavu společnosti, která věc bude označena jako nebezpečná pro zákonem chráněný obecný zájem. Takovým obecným zájmem je především lidské zdraví, veřejný pořádek, veřejné blaho, mír atd. 

Marihuana je dle právního řádu ČR věcí movitou. Právní řád ji zná pod českým botanickým názvem konopí. 

Rostlina konopí je věcí, jejíž vlastnictví ohrožuje zákonem chráněné obecné zájmy. Nebezpečnost je spatřována v potenciálu přivodit návyk vlastníku, který se konopí rozhodne konzumovat. Takový návyk je nežádoucí vzhledem k mravnímu vývoji společnosti…  

3. Marihuana v režimu speciálního vlastnictví
 

Česká republika řadí marihuanu mezi tzv. návykové a omamné látky. Činí tak ne jen ze zájmů vlastních, ale i na základě mezinárodněprávních požadavků.

Česká republika se pak zavázala mezinárodními smlouvami k boji proti obchodu a šíření věcí, které jsou zařazeny na seznam návykových či omamných látek.  

Regulace vlastnictví konopí je pak podrobně upravena vnitrostátním právem.

Základem je seznam návykových a psychotropních látek. Ten byl původně přílohou zákona o návykových látkách. Nyní jde o samostatný předpis obsažený v nařízení vlády. To dává vládě možnost se seznamem pracovat bez ohledu na Parlament. Vláda zařazuje na seznam látky, které jsou uznány za návykové či omamné jejími poradními orgány. Takovými jsou především ministerstva, specializované orgány úřadu vlády, Policie ČR, ale i nevládní organizace pohybující se na poli boje proti návykovým látkám.

Za návykovou může být označena jakákoliv látka, jež navozuje uživateli potřebu opakovaného užívání, a to může mít negativní vliv na jeho zdraví.

Na seznam jsou pak zapisovány i látky, které sice návyk nepřivodí, ale jsou nebezpečné silným psychotropním účinkem působící nezvratné změny na zdraví. 

Látky uvedené tímto nařízením vlády jsou tak vyňaty z obecného režimu vlastnictví a vztahují se na ně právní režimy speciální. Základem speciálního režimu je, že jejich vlastnictví je možné jen na základě státního povolení. Základní proces udělování povolení je obsažen v zákoně o návykových látkách. Pro každou skupinu látek pak platí zvláštní postupy obsažené v normách chemického, farmaceutického a zdravotního práva. 

Marihuana je na seznamu zakázaných látek obsažena v příslušných přílohách jako konopí, konopná tinktura, konopná pryskyřice, konopí pro léčebné účely a psychoaktivní látka THC.

Systém takového zápisu umožňuje regulovat vlastnictví jakékoliv rostliny patřící pod název konopí a pak jakýchkoliv výrobků, které rostlinu či její části obsahují. 

4. Nedovolené užívání marihuany 

Vzhledem k tomu, že se marihuana – konopí – nachází na seznamu zakázaných návykových látek, je její držení či dispozice s ní bez státního povolení zakázána. Tento zákaz platí na celém území ČR pro všechny osoby a za hranicemi ČR pro občany ČR. 

Porušení zákazu se trestá dle míry společenské škodlivosti činu zákaz porušující. 

Právní pořádek ČR upravuje dva sankční mechanismy, které používá potrestání osob porušujících zákon. 

Zákon lze porušit činem různé míry škodlivosti. Ty méně škodlivé se označují jako přestupky a jejich potrestání je svěřeno do pravomoci orgánů místní samosprávy. Činy s vyšší mírou společenské škodlivosti se označují jako trestné a jejich projednání je svěřeno výhradně nezávislým soudům. 

Znaky zakázaného jednání přesně definuje Trestní zákoník. Pokud jednání nenaplní tyto znaky zcela, jde o přestupek. 

Právní řád převzal teorii rozdělující návykové látky na lehké a tvrdé drogy, dle potenciálu vyvolat závislost a dle míry možného poškození zdraví. 

Konopí je pak zařazeno na základě vědeckých poznatků mezi lehké drogy. 

Trestní zákoník se přímo neodvolává na seznam zakázaných látek, ale definuje návykovou látku jako tu, kterou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Jde tedy o širší množinu látek než jen ty, co jsou obsaženy ve vládním nařízení. 

Trestní zákoník specifikuje zakázané jednání: 

§ 283

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,

c) ve značném rozsahu, nebo

d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo

d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(5) Příprava je trestná. 

§ 284

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku, než uvedenou v odstavci 1, nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu. 

§ 285

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu. 

§ 287

Šíření toxikomanie 

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) vůči dítěti, nebo

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let. 

Z výše uvedeného výčtu skutkových podstat trestných činů a jejich specifikace je patrné, že zákon nechává minimální prostor pro jednání spojené s konopím, které nepovažuje za trestný čin. Jde jen o dvě možná jednání, která nejsou společensky škodlivá v míře vyžadující si postup dle Trestního zákoníku, jde tak o přestupky.

Prvním je  přechovávání konopí či z něj vyrobené látky pro vlastní potřebu v množství menším než malém.

Druhým jednáním je pěstování rostlin konopí pro svou potřebu v množství menším než malém. 

Základním pojmem je zde sousloví: množství větší než malé. Trestní zákoník tuto hranici nedefinuje s tím, že přesné vymezení obsahuje prováděcí nařízení vlády.

V případě přechovávání konopí pro vlastní potřebu je množství větší než malé dle závazného stanoviska Nejvyššího soudu 10 a více g. 

Pokud osoba pěstuje pět a méně rostlin konopí pro vlastní potřebu nebo přechovává deset a méně gramů pro vlastní potřebu je potrestána dle přestupkového zákona § 30 písmeno g a h. Může mu být uložena pokuta ve výši 25 000–50 000 Kč. Dále lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu popřípadě zabavení věci. 

Je podivné, že zákonodárce, popřípadě vláda, zvolili stejné kritérium rozdělující dvě odlišná jednání pro určení, zda půjde o trestný čin nebo pouze o přestupek.

I v případě přechovávání pro vlastní potřebu tak i v případě pěstování pro vlastní potřebu se jedná o množství větší než malé. Pokud se rozhodnu pěstovat a vypěstuji pět rostlin, tak je usuším a získám cca 250 g. Pokud získávám konopí z jiných zdrojů, tak mám v kapse na nejvýše pár gramů. Není zatím známo, jak postupuje Policie u uživatele, který pěstoval pro vlastní potřebu a má sklizenou a uloženou celou sklizeň. 

Další skupinou trestných činů a přestupků je jednání zcela dovolené, ale stane se trestným činem či přestupkem jen proto, že krev jednající osoby obsahovala aktivní látku – THC. Jedná se o situace, kdy se po každém, kdo se v takové nachází, požaduje zvýšená koncentrace či opatrnost. Pokud má v krvi nadlimitní promile THC, jde o nedovolené chování. 

§ 274

Ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn. 

Tato skutková podstata trestného činu nevyžaduje, aby pachatel nedovoleně návykovou, omamnou psychotropní látku – tedy v našem případě konopí – držel nebo s ní jakkoliv manipuloval. Významným znakem skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je její přítomnost v krvi pachatele v době vyjmenovaných rizikových jednání.

Trestní zákoník neupravuje postup zaručující získání validní a upotřebitelné informace.

Zákon o Policii ČR: 

§ 31 

(1) Osobu, která je zjevně pod vlivem návykové látky, lze umístit do cely za podmínky, že lékař po provedeném vyšetření neshledá důvody pro její umístění na protialkoholní a proti toxikomanické záchytné stanici nebo v jiném zdravotnickém zařízení anebo po provedeném ošetření již nebude podle stanoviska lékaře důvod pro její umístění do protialkoholní a proti toxikomanické záchytné stanice nebo jiného zdravotnického zařízení. 

(2) Zjistí-li policista, že osoba, která má být umístěna v cele, je zraněná, nebo upozorní-li tato osoba na svou závažnou chorobu anebo je důvodné podezření, že tato osoba takovou chorobou trpí, zajistí policista její lékařské ošetření a vyžádá vyjádření lékaře k jejímu zdravotnímu stavu. 

Dále je určen postup, jak získat požadovaný parametr prokazující promile návykové látky: 

§ 67

Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků 

(1) Policie je v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupku oprávněna vyžadovat 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu,

b) provedení orientačního vyšetření při podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo potu,

c) odborné lékařské vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky včetně odběru krve, moči, slin nebo potu, a to i v případě, že osobu nelze předem pro její zdravotní stav ke strpění příslušných úkonů vyzvat, nebo

d) jiné odborné vyjádření. 

(2) Policista je dále oprávněn provádět ohledání místa přestupku, ohledání věci mající vztah ke spáchanému přestupku a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy. 

(3) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. b) nebo c) je osoba povinna se podrobit, není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví. 

(4) Odběr krve musí být proveden, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. 

Prakticky to funguje tak, že Policie ČR na základě oprávnění ke kontrole vyzve kontrolovanou osobu, aby se mimo jiné podrobila testu na obsah návykových látek v těle.

Policie většinou použije test zjišťující přítomnost látek ve slinách, moči, či potu. Pro policii to je jednodušší. Problém je, že tyto testy neprokazují přítomnost aktivní látky v těle kontrolované osoby. Zjistí jen přítomnost látek, které vzniknou jako metabolity účinné látky. Tyto metabolity přežijí v těle i několik měsíců. Nemají však žádný vliv na psychickou aktivitu člověka. Proto by měl být vždy učiněn kontrolní krevní test v lékařském pracovišti, kde přesně zjistí obsah aktivní látky v krvi a na základě tohoto údaje stanoví možnou indispozici řidiče a tak míru jeho zavinění.

Pokud se však kontrolovaná osoba odmítne testu krve podrobit, spáchá přestupek a je jí uložena pokuta ve výši 50 000 Kč.

I zde je pak stejně jako u alkoholu stanovena hranice v promilích, která rozděluje jednání na přestupek a trestný čin. 

Povolené nakládání s konopím v ČR 

Jak jsem již zmínil v části věnované seznamu zakázaných látek a Zákonu o návykových látkách, je možné získat potřebné povolení, licenci opravňující k držení, nakládání a jejich přeměně v další výrobky. Tato oprávnění lze získat v rámci správního řízení, které vedou příslušné státní orgány. Většinou jsou i předem definovanými orgány s určením jejich pravomocí ke kontrole koncesovaných subjektů. Subjekty musí v prvním místě prokázat smysl nakládání s takovou látkou. Musí být obdařeni zaměstnanci s vhodnou kvalifikací. Dále musí být znám podnikatelský záměr, který nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Proces získávání koncesí, licencí či jiných výjimek opravňující k nakládání s látkami ve speciálním režimu podléhá kontrole specializovaným orgánů, postupujících na základě zákona.  

Využití konopí v textilním stavebním průmyslu vytvořilo tlak na jeho produkci. Vzhledem k tomu, že konečným cílem není získání psychotropní látky, je možné pěstovat tzv. technické konopí, které se vyznačuje obsahem THC nižším jak 0,3 % z celkové hmotnosti rostliny. Jde o tak nízkou koncentraci, že zájemci užívající konopí s cílem využití jeho psychotropních látek o něj nejeví sebemenší zájem. 

Pěstitel, který se rozhodne produkovat technické konopí, musí svůj záměr ohlásit příslušnému úřadu a pak jeho úroda podléhá kontrole. Samičí květy nesmí obsahovat výše zmíněný limit THC.

Technické konopí se využívá jak v textilním, stavebním dekorativním průmyslu, ale i v jiných oborech… 

Využití konopí k léčebným účelům 

Po vzoru jiných zemí a na základě vědeckých poznatků byla i v ČR přijata legislativa umožňující využít psychotropních látek, které konopí obsahuje k léčebným účelům. Konopí se tak stává lékem zcela rovnocenným s ostatními farmaceutickými produkty.  

Proto je nutné zajistit podmínky správné pěstitelské praxe a správné výrobní praxe. 

Mezinárodní autority správnou pěstitelskou praxí určují postup a podmínky pro pěstování a kultivaci specifických rostlin. V případě konopí pro léčebné použití se jedná nejen o ochranu rostlin, ale i o specifické požadavky na hygienu a zajištění standardizované kvality a definovaný obsah účinných látek. 

Výroba léčiv se musí řídit požadavky zákona o léčivech a vyhláškou o výrobě a distribuci léčiv., která blíže specifikuje požadavky na výrobní prostory, požadované kontroly kvality, personální obsazení atd.

Povolení k nakládání s látkou uvedenou na seznamu zakázaných látek v tom

Veranstaltungen 2020

Alle Informationen zu den IACM Online Events inklusive kostenlose Videos der Webinare mit deutschen Untertiteln finden Sie hier.

IACM-Konferenz 2022

Die 12. IACM-Konferenz zu Cannabinoiden in der Medizin wird am 20. und 21. Oktober 2022 zusammen mit der Schweizerischen SSCM in Basel/Schweiz stattfinden.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.