Vous êtes ici: Home > Politiques et législations > Norway

Norway

Norsk
English


Source/Kilde: Svein Berg

Last update: 28 July 2014
Siste oppdatering: 28 Juli 2014

Norge


Lower og medisinsk bruk

Domsavgjørelser
Dagens virkelighet

Lover og medisinsk bruk

Cannabis ble solgt på norske apotek frem til 1965. På 1980 tallet ble det utført  studier på en gruppe kreftpasienter ved St Olavs Hospital, samt en del andre universitetssykehus som viste at cannabis hadde smerte og kvalmedempende effekt.

På begynnelsen av 2000 tallet gikk en gruppe mennesker sammen og dannet Dyrkeklubben som var et hemmelig nettverk av dyrkere, hvor målet var å produsere og levere medisinsk cannabis av høy kvalitet, gratis til norske pasienter. I 2004 hadde denne gruppen fått så stor oppmerksomhet fra politiet og myndighetene at daværende helseminister beordret Statens Legemiddel Tilsyn (SLV) til en gjennomgang av den medisinske litteraturen. Det ble senere åpnet opp for at disse pasientene ved behov kunne søke SLV om lov til å bruke medisinsk cannabis.

2010 fortollet første norske pasient medisinsk cannabis på flyplassen i Oslo, av typen Bedrocan, lovlig utskrevet av nederlandsk lege. Personen ble arrestert og mistenkt for innførsel av ulovlig narkotika på tross av at godkjennelse fra SLV allerede forelå, samt alle nødvendige dokumenter. Medisinen ble senere destruert av KRIPOS. 6 måneder senere henlegger politiet saken som "intet straffbart" Det ble da klart at norske pasienter kan oppsøke leger i Schengen og få foreskrevet medisinsk cannabis under visse betingelser. Disse kan fritt tas med hjem til Norge med nødvendig dokumentasjon.

2012 godkjenner SLV cannabis preparatet Sativex til behandling av MS og smerter.  I Juni 2013 fikk den første norske kreftpasienten cannabis preparatet Bediol utlevert på Sørlandet Sykehus.

Domsavgjørelser

Ifølge advokater forfatteren har vært i kontakt med så finnes det flere rettsavgjørelse som fastslår at cannabis er medisin. Den mest kjente saken var en 25 år gammel mann med Touretts som gikk til sak mot staten og fikk "amnesti" mot straff fordi det ble bevist at cannabis hadde særdeles god effekt på hans helse. Noe tidligere medisinering ikke hadde. 

Dagens virkelighet

Det finnes i dag ingen offentlig tilgjengelig informasjon om hvor mange som mottar cannabis som medisin under den statelige ordningen eller hvilke cannabis preparater disse bruker/ får. Forfatteren har vært i kontakt med og mottatt hundrevis av mail fra desperate mennesker landet rundt som føler de møter veggen i møte med sin lege og at systemet som er ment for å hjelpe de som søker ikke fungerer etter intensjonen. Det er lang behandlingstid, strenge krav til dokumentasjon, krav om at alle tilgjengelige legemidler forsøkes før cannabis preparater, legen og andre i systemet er ofte uviten om ordingen og mange er farget av tidligere innlærte fordommer om cannabis som et resultat av forbudet. Mange føler de ikke får den hjelpen de burde, noen få kommer gjennom nåløyet hvert år. Noen får også problemer med Barnevernet når man tar dette opp med legen eller antyder selvmedisinering pga av sykdom. En del får også et ufrivillig møte med politiet, fordi de er avhengig av det svarte markedet.

Det finnes pr 2014 to løsninger. Den ene er at pasienten selv oppsøker legehjelp i ett annet Schengen land hvor medisinsk cannabis er lov og preparater er tilgjengelige. Disse må inneha Europeisk markedsføringstillatelse i det landet medisinen foreskrives. Det må være utskrevet av lege, på resept og hentes ut på apotek.

Løsning nummer to, som er langt vanskeligere og mer tidkrevende er å søke via spesialist i Norge. Søknaden skal sendes i to eksemplarer til henholdsvis SLV og Helsedirektoratet. Tilgjengelige preparater gjennom import i Norge er for tiden Sativex, Marinol, Dronabinol og Bedrocan.
 

Norway

Laws and medical use
Court Rulings
Reality of today

Laws and medical use

Medical cannabis was sold legally in norwegian pharmacies until 1965. After that, some studies was done at ST Olavs Hospital in Trondheim and a few other university hospitals in Norway regarding its role regulating appetite and pain in cancer.

During the beginning of 2000, a group of people startet a secret network of cannabis growers called Dyrkeklubben. The networks aim was to deliver free top quality medical cannabis to norwegian patients who was in need. In 2004 the network gained som much attention from the police and people in the government that healthminister Bjarne Hakon Hanssen gave order to the Norwegian Drug Agency to look into the medical litterature and do a reviewe. From that time norwegian patients could apply the government for medical cannabis trough their doctor.

In 2010 the first norwegian was stopped  in the customs at Oslo airport with medical cannabis from the dutch producer Bedrocan. Legally prescribed by a dutch doctor. The person was arrested, suspected of illegal smuggeling of drugs. This in despite that  the person had a offical approval from the Norwegian Drug Agencie and all documents needed was presented for the customs and the police. Six months later the case and all charges was dropped as "nothing illegal" had happend. The medicine was destroyed by the special police unit KRIPOS. From then it was offical that norwegian people was allowed to travel abroad to a another Schengen country to see a doctor and get prescibed medical cannabis. The medicine could be brought back on restricted conditions. 

In 2012 the Norwegian Drug Agency gives approval for the cannabis spray branded Sativex for MS and pain. In june 2013, the first cancer patient was prescribed Bediol at Sørlandet Hospital.

Court Rulings

According to lawyers the author has been in touch with, there are several court rulings that confirm cannabis is medicine. The most known case is a 25 year old man with touretts that suied the government to get access to medical cannabis. He got immunity from the law because it was proven positive effect on his health in court. Where previous medication did not work at all.

Reality of today

There is no public information available on how many is participating in the government program or what kind of medicine they are prescribed. The author has been in touch with and recived many hundreds of emails from desperat people that feel they meet "the wall" in their contact with norwegian doctors. And that the system meant to help those in need of medical cannabis, dont work by it intensions. It often takes a long time, strict restriction to documentation, a demand that all available medicine on the marked is tried with unwanted sideeffects, the doctor and others in the system, lack information about the possibillity and the law. Many doctors still belive in the propaganda and suffer from decades of prohibition. Many norwegian patients feel they dont get the help needed, only a few get through every year. Some has reported problems with the Child Custody Office after discussing the issue his/ her doctor or admitted "selfmedication". Some do also get problems with police because they have to use the black market in search for medicine.

There are two legal options today. One is to travel to a doctor in a another Schengen country where medical cannabis products is available. The products must have been approved by the health authorities in the country its picked up.  It has to be prescribed by a doctor and picked up on a pharmacy. 

The second option which is far more slow and difficult, is to apply through a specialist in Norway. The application must be sent to the Norwegian Drug Agency and the Healtministry. Available products in Norway on a special import license is Sativex, Dronabinol, Marinol and Bedrocan products.

Events Online 2020

Toutes les informations sur les événements en ligne de l'IACM, y compris les vidéos gratuites des webinaires sous-titrées en français, sont disponibles ici.

IACM Conference 2022

La 12e conférence de l'AICM sur les cannabinoïdes en médecine se tiendra les 20 et 21 octobre 2022, en collaboration avec la SSCM à Bâle (Suisse).

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.